Refuse collection services

23 dec

Номер: 4945854

Страна: Венесуэла

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


23-12-2017

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община град Добрич
   ул. „България“ № 12
   Добрич
   9300
   Venezuela
   Telephone: +359 58600001
   E-mail: dobrich@dobrich.bg
   Fax: +359 58600166
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“


   2. Main CPV code:
    90511000, 90511000, 90918000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич.

    При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности:

    1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране

    2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране

    3. Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета до съораженията за третиране.

    4. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 2 700 000.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90511000, 90918000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    На територията на община град Добрич.


   4. Description of the procurement:

    Количество и обем:

    Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация (ТС).

    Ориентировъчно, индикативно годишно количество отпадъци, които се очаква да попадат в обхвата на настоящата обществена поръчка за една година са в рамките на 30 000 тона.

    Посоченото количество отпадъци е прогнозно. В тази връзка представените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни, и по никакъв начин не обвързват Община град Добрич с осигуряването им. Всеки участник в настоящата процедура, трябва да предвиди организация на дейностите по договора по начин, който гарантира качество и срок на изпълнение на услугите, съгласно изискванията на Възложителя.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Предлаган подход за изпълнение на поръчката / Weighting: 60
    Quality criterion - Name: Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление / Weighting: 40
    Price - Weighting: 40
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Финансирането на дейностите сметосъбиране и сметоизвозване и дейностите по депониране и третиране на твърди битови отпадъци в депо се осигурява от приходи такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Добрич план-сметка за всяка календарна година.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 194-398346
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ДОП-163
   Title:

   Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-21
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
    831578348
    ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 2
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29712197
    E-mail: info@fcc-group.bg
    Fax: +359 29712305
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 2 700 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 2 700 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 30
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО и отпадъци от улични кошчета.


 5. Section VI
  1. Additional information

   Финансирането на дейностите сметосъбиране и сметоизвозване и дейностите по депониране и третиране на твърди битови отпадъци в депо се осигурява от приходи такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Добрич план-сметка за всяка календарна година.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    ул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

  3. Date of dispatch of this notice
   2017-12-22